Search:

(Кыргызча) ,;,ll,l;,l;,l,

С 22 - по 25 октября  т.г. региональные координаторы сети ЦПТИ прошли курсы повышения квалификации по теории и практике применения правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности на базе Кыргызпатента. Целью углубленных курсов является повышение эффективности и качества работы координаторов сети ЦПТИ, овладение углубленными теоретическими знаниями по всем вопросам интеллектуальной собственности, получение практических знаний и навыков...

  Евразийская экономическая комиссия проводит конкурс, в рамках подготовки форума «Евразийская неделя—2019». Цель конкурса: выявить компании и проекты в государствах – членах Евразийского экономического союза (далее – Союз), способных внести значимый вклад в реализацию цифровой повестки Евразийского экономического союза.  Проекты для участия в конкурсе должны соответствовать целям и задачам, определенным в Основных направлениях реализации цифровой повестки Союза. Возможности для участников конкурса: Победители...

2019-жылдын 20-февралында Эл аралык эне тил күнүнө карата мамлекеттик патенттик-техникалык китепканада Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы  (Кыргызпатент) интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу тарабынан  жарык көргөн жаш калемгерлердин чыгармаларынын топтому “Саамалык – 14" жана “Жети жаш автордун” китептеринин бет ачар аземи болуп өттү.             Кезектеги “Саамалык” жана “Жети жаш автордун” чыгармаларын  чыгаруунун...

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун 20 жылдыгынын жана Ч. Айтматовдун 90 жылдыгынын алкагында!       Инновациялык ишмердүүлүк коомдун өнүгүү булагы   Ар бир мамлекеттин өсүп өнүгүүсүндө коомдун интеллигенция катмарынын эмгек ишмердүүлүгү негизги ролду ойнойт. Калктын калың катмарынын жашоосун жакшыртууда интеллектуалдык менчикти туура пайдалана билүү жана инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү өтө чоң мааниге ээ. 2017-жылдын 8-февралында Өкмөттүн №79 токтому менен бекитилген Кыргыз республикасынын илимий-инновациялык...

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун 20 жылдыгынын жана Ч. Айтматовдун 90 жылдыгынын алкагында!       “Жетинин бири кыдыр” же “Жети жаш автор” Адабиятты  искусствонун сөз өнөрү менен ишке ачуучу, дүйнөнү образдуу чагылдырууга негизделген түрү деп билебиз. Адаб ият коомдо агартуучулук милдетти аткарат. Көркөм сөз өнөрү жаралыш өзгөчөлүгүнө жараша негизги эки чоң бөлүктөн турат: 1) элдик оозеки чыгармачылык, башкача айтканда фольклор; 2)...

В рамках 20-летия образования Государственного фонда интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте и 90-летия Ч. Айтматова! Некоторые вопросы решения проблем инновационного развития страны          В настоящее время инновации становятся основным средством увеличения прибыли хозяйствующих субъектов за счет лучшего удовлетворения рыночного спроса и снижение производственных издержек по сравнению с конкурентами. Инновации — это такие результаты научных исследований и разработок, которые способны улучшить...

В рамках 20-летия образования Государственного фонда интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте и 90-летия Ч. Айтматова!     СОТРУДНИЧЕСТВО КРСУ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ИС ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 году исполняется 20 лет Государственному фонду Интеллектуальной собственности (далее Госфонд) при   Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, (далее Кыргызпатент). Основными...

20 жылдык мааракеңиздер кут болсун!            Кыргыз көркөм-өнөрүн изилдей келсең, тээ кылымдардын түпкүрүнө кетет. Колунан көөрү төгүлгөн канчалаган усталар, уздар, оюмчулар чыккан кыргыздан! Көздүн жоосун алган кыргыз оюмдарын карап отуруп, алардын баарынын түбү барып сүрөт өнөрүнө такаларын аңдап билишибиз зарыл. Көрүп турган нерсесинен бүтүндөй бир дүйнөнү, ажайып кооздукту жаратуу ар кимдин эле колунан келе бербеси да...

История дружбы Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын туйун» и Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР началась в далеком 1998 году с идеи организовать конкурс технического творчества д ля учащейся молодежи, инициатором которой выступила РДИТА. Эта задумка нашла самый теплый отклик у Оморова Романа Оморовича, члена-корреспондента Национальной Академии наук Кыргызской Республики, доктора технических наук,...