Коомдун өнүгүшүнүн азыркы этабы техника жана технологияларды өнүктүрүүнүн тездетилген темптери менен мүнөздөлөт. Атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияны түзүү, жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо үчүн жаңы идеялар тынымсыз талап кылынат.

Коомдун өнүгүшүнүн азыркы этабы техника жана технологияларды өнүктүрүүнүн тездетилген темптери менен мүнөздөлөт. Атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияны түзүү, жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо үчүн жаңы идеялар тынымсыз талап кылынат. Тышкы шарттар биологиялык жактан чексиз потенциалга ээ инсандын чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруунун өбөлгөсү катары кызмат кылат. Ийримдер, конкурстар, инженердик багыттагы көргөзмөлөр, кесиптик чеберчилик боюнча олимпиадалар таланттуу жаштарды аныктоого жана колдоого мүмкүндүк берет, окуучулардын жана студенттердин чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн ачууга шарт түзөт, алардын илимий-техникалык ишмердүүлүккө катышуусунун натыйжалуулугун жогорулатат.

Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги  (Кыргызпатент) конкурстарды илимий чөйрөнүн кадрдык потенциалын өнүктүрүү механизми катары балдарды жана жаштарды жеке өнүктүрүү максатында өткөрөт.

2024-жылдын 22-23-май күндөрү Кыргызпатент интеллектуалдык менчик боюнча жогорку класстын окуучулары үчүн «ойлоп табуу», «Интеллектуалдык менчик,» “жашыл келечек” үчүн инновациялар «видеороликтери» номинациялары боюнча Олимпиада өткөрдү. Катышуучулар жеке (өздүк) чиймелер боюнча аткарылган транспорттук, өнөр жай, айыл чарба, спорттук, аскердик техниканын ар кандай түрлөрүнүн макеттерин, моделдерин, колдонуудагы түзүлүштөрүн, өнөр жай комплекстеринин жана технологиялык линиялардын макеттерин, техникалык объекттердин эксперименттик моделдерин оригиналдуу түзүлүштөрүн көрсөтүштү.

“Электроника жана энергетика” (РЭ) – “жашыл келечек” үчүн ойлоп табуу. Өзүнүн колдонуудагы түзүлүш жана прибордогу радиоэлектрондук конструкциялары, конструкциялар, энергияны алуу жана кайра жаратуу үчүн жабдуулар, өнөр жай, айыл чарба үчүн электротехникалык жабдуулар, оригиналдуу жана конструктивдүү чечимдери менен электрондук техниканын ар кандай түзүлүштөрүнүн иштелмелери менен өзгөчөлөнгөн.

Балдар жакшы көргөн “Робототехника”. Техникалык системанын (роботтор) автоматташтырылган иштелмелери, “адам – машина” өнүккөн диалог режиминде адам ишмердүүлүгүн колдоо үчүн логико-математикалык каражаттар жана программалык комплексттеринин иштеп чыгуулары сунушталды.

Төрт күндүн ичинде финалга 200дөн ашык мектеп окуучулары жана 100гө жакын техникалык чыгармачылык ийримдеринин жетекчилери катышып, калыстар тобуна 160тан ашык долбоор сунушталды. Олимпиаданын жогоруда аталган номинациялары жана багыттары боюнча балдар өз жөндөмдөрүн көрсөтүштү.

Мында Бишкек, Токмок, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Баткен, Ош жана Чүй облустарынын окуучулары чоң активдүүлүктү көрсөтүштү.

Белгилей кетсек, окуучулардын чеберчилиги жылдан-жылга өсүүдө, ошондой эле мурунку жылдарга салыштырмалуу даярдалган долбоорлор инженердик-техникалык эсептөөлөрдү эске алуу менен абдан сабаттуу жасалып, олимпиадага катышуучулардын саны да көбөйүүдө. Олимпиаданын калыстар тобунун курамына белгилүү окумуштуулар, ЖОЖдордун алдыңкы окутуучулары, республиканын ЖОЖдорунун мыкты педагогдору кирди.

Олимпиаданы өткөрүүгө чоң салым кошкон калыстар тобуна, жалпы билим берүүчү мектептерге, мектептен тышкаркы мекемелердин бардык жетекчилерине чоң ыраазычылык билдиребиз.

Ал эми июнь айындагы олимпиаданын жыйынтыктары социалдык тармактарга, Кыргызпатенттин жана ИМ Мамфондунун расмий сайттарына жайгаштырылат.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Современный этап развития общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных кадров. Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный потенциал. Кружки, конкурсы, выставки инженерной направленности, олимпиады профессионального мастерства позволяют выявлять и поддерживать талантливую молодежь, создают условия для раскрытия креативных способностей школьников и студентов, повышают результативность их участия в научно-технической деятельности. Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров Кыргызской Республики ( Кыргызпатент) эти конкурсы проводит с целью  личностного развития детей и молодежи, как механизм развития кадрового потенциала научной сферы.

22-23 мая 2024 года  Кыргызпатент провел олимпиаду для старшеклассников по интеллектуальной собственности,  научно-практических и исследовательских проектов по номинациям «Изобретение», «Видеоролики» «Интеллектуальная собственность, инновации для  «зеленого будущего».  Участники представили  макеты, модели, действующие устройства различных видов транспортной, промышленной, сельскохозяйственной, спортивной, военной техники, исполненные в масштабе или по индивидуальным (собственным) чертежам, макеты промышленных комплексов и технологических линий, экспериментальные модели технических объектов, оригинальные устройства и узлы моделей, технические игрушки;

 По направлению  «Электротехника и энергетика» (РЭ)изобретения для «зеленого» будущего. Представлены собственные действующие радиоэлектронные конструкции устройств и приборов, оборудования для получения и преобразования энергии, электротехническое оборудование для промышленности, сельского хозяйства, разработки различных устройств электронной техники с оригинальными и конструктивными решениями;

И любимая всеми детьми «Робототехника». Представлены разработки автоматизированных технических систем (роботов), комплексов программных и логико-математических средств для поддержки деятельности человека в режиме продвинутого диалога «человек – машина».

В течение четырех дней в финале приняли участие свыше 200 школьников и 100 руководителей кружков технического творчества, на суд жюри было представлено свыше 160 проектов. Свою способность дети продемонстрировали по выше перечисленным номинациям и направлениям олимпиады.

Большую активность показали школьники города Бишкек, Токмок, Ош, Жалал-Абада, Иссык-Кульской, Баткенской, Ошской и Чуйской области.

Стоит отметить, что, из года в год растет ораторское мастерство учащихся, также подготовленные проекты по сравнению с предыдущими годами, сделаны с учетом инженерно-технических расчетов очень грамотно, из года в год также увеличивается количество участников олимпиады, увеличивается участие средних, общеобразовательных школ со всех регионов Республики.  В состав жюри олимпиады вошли известные ученые, ведущие преподаватели вузов, педагоги-новаторы из ВУЗОв республики.
Хотим выразить большую благодарность членам жюри, всем руководителям общеобразовательных школ, внешкольных учреждений, которые сделали большой вклад в проведении олимпиады.

А итоги олимпиады в июне месяце будут размещены в социальных страницах Фейсбук, Инстаграмм и официальных сайтах Кыргызпатента и Госфонда ИС.

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow