КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР, “ЖЫЛДЫН МЫКТЫ КИТЕБИ” КОНКУРСУ ЖАРЫЯЛАНТ!
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги (Кыргызпатент) “Жылдын мыкты китеби” конкурсун өткөрөт.

Конкурстун максаты – басмакана адистеринин кесиптик чеберчилигинин өсүшүн жогорулатуу, мыкты басылмаларды аныктоо, басма ишинин практикасын өркүндөтүү жана республикада жайылтуу, китеп басып чыгаруунун маданиятын арттыруу, китептердин эстетикалык, адеп-ахлактык тарбияга тийгизген пайдалуу таасирин күчөтүү жана өнүктүрүү болуп саналат.

Конкурска 2022-2023-жылдары жарык көргөн китептер катышат.

Жеңүүчүлөрдү аныктоо критерийлери:

 • тематикалык жана таануучулук багыт;
 • актуалдуулук, көркөмдүүлүк  жана оригиналдуулук;
 • чыгармачыл ойдун жаңычылдыгы;
 • полиграфиялык аткаруунун деңгээли;
 • басып чыгаруу стандарттарына шайкеш келиши;
 • окурман коомчулугунун кызыгуусу.

Ошондой эле 4 номинация боюнча жеңүүчүлөрдүн арасынан жылдын окуясына айланган өзгөчө басылма аныкталат.

Конкурстук номинациялар:

 1. “Жылдын прозасы” – ата мекендик авторлордун мыкты романдары, повесттери, аңгемелер жыйнактары, новеллалары, эсселери, ошондой эле оригиналдуу басылмалары жана басма сериялары;
 2. «Жылдын поэзиясы» — ата мекендик авторлордун мыкты поэзиялык жыйнактары, ошондой эле оригиналдуу басылмалары жана басма сериялары;
 3. “XXI кылымдын балдарына” — ата мекендик авторлор тарабынан жазылган балдар үчүн китептер;
 4. “Жылдын мыкты басмасы”.

 

Конкурстук иштер 2023-жылдын 14-июлунан 5-сентябрына чейин кабыл алынат.

Сурап ​​билүү телефону: (0312) 68-04-71


ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) проводит конкурс “Лучшая книга года”

Цель конкурса — повышение профессионального мастерства издателей, выявление и популяризация лучших изданий, совершенствование издательской практики в республике, повышения культуры книгоиздания, развитие благотворного влияния книги на эстетическое, нравственное воспитание

В Конкурсе принимают участие книги изданные с 2022 — 2023 годы.

Критерии определения победителей:

 • тематическая и познавательная направленность;
 • актуальность, художественные достоинства и оригинальность;
 • новизна творческого замысла;
 • уровень полиграфического исполнения;
 • соответствие издательским стандартам;
 • интерес читательского сообщества.

А также среди победителей из 4 — номинаций будет определено “Издание ставшее событием года”.

 1. «Проза года» – лучшие романы, повести, сборники рассказов, новелл, эссе отечественных авторов, а также оригинальные издания и издательские серии;
 2. «Поэзия года» – лучшие поэтические сборники отечественных авторов, а также оригинальные издания и издательские серии;
 3. «Детям ХХI века» – книги для детей, написанные отечественными авторами;
 4. «Лучшее издательство года».

 

Прием материалов на конкурс производится с 14 июля по 5 сентября 2023 года

Справки по телефону (0312) 680471